Privacy

PRIVACYVERKLARING

De onderneming ‘Dennis Karakoc, Therapie, Training & Coaching’ is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De onderneming verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in het kader van een begeleidingstraject

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De onderneming verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid

Gegevens over gezondheid worden alleen gebruikt bij cliënten in een begeleidingstraject. Deze cliënten hebben hiervoor expliciet vooraf toestemming gegeven. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de client, (medische) diagnoses, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezondheidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels en diensten.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De onderneming verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u te informeren, bijvoorbeeld nadat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, met als grondslag dat u ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven.
  • Om diensten bij u te leveren, bijvoorbeeld ten behoeve van het uitvoeren van een behandeltraject, met als grondslag dat dit noodzakelijk is voor uitvoering van een overeenkomst.
  • Om opdrachtgevers en andere belanghebbenden, zoals een (bedrijfs)arts in uw belang te informeren. Dit gebeurt alleen in uw opdracht en/of na uw schriftelijke toestemming. Grondslag hiervoor is dat dit noodzakelijk moet zijn voor uitvoering van een overeenkomst of omdat dit voor vitaal belang voor u is.
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bewaren van administratieve / financiële gegevens ten behoeve van de Belastingdienst. 

Geautomatiseerde besluitvorming

De onderneming neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De onderneming bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Aanmelders van de nieuwsbrief: we bewaren uw gegevens (naam en e-mailadres) om u te kunnen informeren middels de nieuwsbrief. Dit doen wij tot het moment waarop u zich afmeldt. U kunt zich op ieder moment afmelden. De grondslag voor het bewaren van deze gegevens is dat u hiervoor ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven.
  •  Invullers van contactformulieren op de website of mensen met vragen via mail of telefonisch: we bewaren uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mailadres) om uw vraag te kunnen beantwoorden of uw aanmelding te kunnen verwerken. Dit doen wij tot uw vraag is beantwoord of uw aanmelding is verwerkt. De grondslag voor het bewaren van deze gegevens is dat u hiervoor ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven.
  • Gegevens van cliënten: we bewaren uw naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mailadres, geslacht, gegevens over gezondheid om u te kunnen begeleiden en behandelen. De grondslag voor het bewaren van deze gegevens is dat u hiervoor ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven en dat dit noodzakelijk is voor uitvoering van een overeenkomst. Wij bewaren gegevens over uw gezondheid maximaal 15 jaar na het laatste consult. De andere gegevens bewaren we in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
  • Administratieve/ financiële gegevensbewaren we 7 jaar om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

De onderneming verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De onderneming blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De onderneming gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de onderneming en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dennis@karakoc.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De onderneming wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De onderneming neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dennis@karakoc.nl.

 

Woerden, 14 mei 2021.